En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

958,07 €
Pressupost per habitant actual: 958,07 €

Pressupost inicial

12,85 M€
Pressupost actual: 12,85 M€

Execució

No disp.
El 2017 va ser un 105 %

Habitants

13.417

Deute

128.000 €

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 83.493,71 € 0,65%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 888.532,23 € 6,91%
Habitatge i urbanisme 1.398.807,02 € 10,88%
Benestar comunitari 1.301.274,44 € 10,12%
Medi ambient 413.947,77 € 3,22%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 2.005.886,53 € 15,60%
Foment de l'ocupació 289.315,08 € 2,25%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 73.000,00 € 0,57%
Educació 400.504,87 € 3,12%
Cultura 482.487,08 € 3,75%
Esport 1.169.298,97 € 9,10%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 669.083,87 € 5,21%
Altres actuacions de caràcter econòmic 18.733,03 € 0,15%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 587.235,79 € 4,57%
Serveis de caràcter general 2.348.078,26 € 18,27%
Administració financera i tributària 392.939,54 € 3,06%
Transferències a altres administracions públiques 331.823,53 € 2,58%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.063.000,00 € 153,76 € 16,05 %
Impostos indirectes 14.000,00 € 1,04 € 0,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.282.300,00 € 170,11 € 17,75 %
Transferències corrents 6.778.601,27 € 505,22 € 52,73 %
Ingressos patrimonials 1.049.400,00 € 78,21 € 8,16 %
Transferències de capital 667.140,45 € 49,72 € 5,19 %
Total 12.854.441,72 € 958,07 €

Cerca una partida específica