Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

175,01 €

Pressupost inicial

2,35 M€

% execució

No disp.
L'any passat 105,06 %

% sobre el total del press.

18,27 %

Mitjana despesa provincial

3,96 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 70,47% 1,65 M€
Participació ciutadana 1,98% 46.502,97 €
Atenció als ciutadans 9,02% 211.789,04 €
Comunicacions internes 18,53% 435.101,47 €
Imprevistos i funcions no classificades 2,43% 57.120,89 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,00% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,39% 1,09 M€
Transferències corrents 0,18% 4.200 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,43% 57.120,89 €
Actius financers 0,00% 1 €