En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

903,1 €
Pressupost per habitant actual: 903,1 €

Pressupost inicial

12,16 M€
Pressupost actual: 12,16 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

13.466

Deute

115.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 180.000,00 € 1,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 842.274,59 € 6,93%
Habitatge i urbanisme 1.041.213,48 € 8,56%
Benestar comunitari 1.245.417,52 € 10,24%
Medi ambient 409.371,62 € 3,37%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 2.058.754,98 € 16,93%
Foment de l'ocupació 431.954,34 € 3,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 73.000,00 € 0,60%
Educació 393.615,11 € 3,24%
Cultura 403.049,61 € 3,31%
Esport 1.214.727,45 € 9,99%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 262.283,19 € 2,16%
Altres actuacions de caràcter econòmic 19.346,82 € 0,16%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 572.643,15 € 4,71%
Serveis de caràcter general 2.332.187,50 € 19,18%
Administració financera i tributària 349.496,03 € 2,87%
Transferències a altres administracions públiques 331.823,53 € 2,73%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
110%
Despesa
105%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.375.241,79 € 399,17 € 44,20 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.065.884,20 € 376,20 € 41,66 %
Despeses financeres 44.500,00 € 3,30 € 0,37 %
Transferències corrents 1.439.887,80 € 106,93 € 11,84 %
Inversions reals 77.644,13 € 5,77 € 0,64 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 158.000,00 € 11,73 € 1,30 %
Total 12.161.158,92 € 903,10 €

Cerca una partida específica