En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

884,61 €
Pressupost per habitant actual: 884,61 €

Pressupost inicial

11,93 M€
Pressupost actual: 11,93 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

13.482

Deute

1,26 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 374.000,00 € 3,14%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 757.520,61 € 6,35%
Habitatge i urbanisme 929.537,45 € 7,79%
Benestar comunitari 1.251.482,52 € 10,49%
Medi ambient 416.152,69 € 3,49%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.902.502,22 € 15,95%
Foment de l'ocupació 382.725,06 € 3,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 66.000,00 € 0,55%
Educació 390.882,62 € 3,28%
Cultura 353.298,09 € 2,96%
Esport 1.265.764,09 € 10,61%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 328.828,29 € 2,76%
Altres actuacions de caràcter econòmic 500,00 € 0,00%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 574.983,27 € 4,82%
Serveis de caràcter general 2.254.060,02 € 18,90%
Administració financera i tributària 357.505,54 € 3,00%
Transferències a altres administracions públiques 320.570,45 € 2,69%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
109%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.194.484,29 € 385,29 € 43,55 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.999.362,74 € 370,82 € 41,92 %
Despeses financeres 59.500,00 € 4,41 € 0,50 %
Transferències corrents 1.320.964,89 € 97,98 € 11,08 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 352.000,00 € 26,11 € 2,95 %
Total 11.926.312,92 € 884,61 €

Cerca una partida específica