En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

884,61 €
Pressupost per habitant actual: 884,61 €

Pressupost inicial

11,93 M€
Pressupost actual: 11,93 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

13.482

Deute

1,26 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 374.000,00 € 3,14%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 757.520,61 € 6,35%
Habitatge i urbanisme 929.537,45 € 7,79%
Benestar comunitari 1.251.482,52 € 10,49%
Medi ambient 416.152,69 € 3,49%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.902.502,22 € 15,95%
Foment de l'ocupació 382.725,06 € 3,21%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 66.000,00 € 0,55%
Educació 390.882,62 € 3,28%
Cultura 353.298,09 € 2,96%
Esport 1.265.764,09 € 10,61%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 328.828,29 € 2,76%
Altres actuacions de caràcter econòmic 500,00 € 0,00%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 574.983,27 € 4,82%
Serveis de caràcter general 2.254.060,02 € 18,90%
Administració financera i tributària 357.505,54 € 3,00%
Transferències a altres administracions públiques 320.570,45 € 2,69%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
109%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.949.484,38 € 144,60 € 16,35 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.133.700,00 € 158,26 € 17,89 %
Transferències corrents 6.790.128,54 € 503,64 € 56,93 %
Ingressos patrimonials 1.048.000,00 € 77,73 € 8,79 %
Total 11.926.312,92 € 884,61 €

Cerca una partida específica