En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

834,91 €
Pressupost per habitant actual: 834,91 €

Pressupost inicial

11,3 M€
Pressupost actual: 11,3 M€

Execució

106% del pressupost actual

Habitants

13.531

Deute

2,84 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 619.405,26 € 2,78%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 719.907,45 € 3,23%
Habitatge i urbanisme 1.157.445,05 € 5,19%
Benestar comunitari 1.250.720,82 € 5,61%
Medi ambient 404.892,18 € 1,82%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.715.435,95 € 7,69%
Foment de l'ocupació 357.226,85 € 1,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 60.000,00 € 0,27%
Educació 524.527,04 € 2,35%
Cultura 354.352,97 € 1,59%
Esport 912.624,11 € 4,09%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 255.838,15 € 1,15%
Altres actuacions de caràcter econòmic 33.982,55 € 0,15%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 606.545,84 € 2,72%
Serveis de caràcter general 1.813.659,39 € 8,13%
Administració financera i tributària 559.900,89 € 2,51%
Transferències a altres administracions públiques 372.582,02 € 1,67%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.795.000,00 € 132,66 € 7,75 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,02 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.095.291,89 € 154,85 € 9,04 %
Transferències corrents 6.755.787,05 € 499,28 € 29,15 %
Ingressos patrimonials 1.062.540,15 € 78,53 € 4,59 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 11.460.221,83 € 846,96 €

Cerca una partida específica