En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

834,91 €
Pressupost per habitant actual: 834,91 €

Pressupost inicial

11,3 M€
Pressupost actual: 11,3 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

13.531

Deute

2,84 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 619.405,26 € 5,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 846.038,74 € 7,49%
Habitatge i urbanisme 1.218.429,03 € 10,79%
Benestar comunitari 1.184.028,50 € 10,48%
Medi ambient 347.146,85 € 3,07%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.720.239,34 € 15,23%
Foment de l'ocupació 263.082,72 € 2,33%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 60.000,00 € 0,53%
Educació 424.205,08 € 3,75%
Cultura 359.349,85 € 3,18%
Esport 871.996,95 € 7,72%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 201.402,26 € 1,78%
Altres actuacions de caràcter econòmic 33.982,55 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 595.423,56 € 5,27%
Serveis de caràcter general 1.888.584,81 € 16,72%
Administració financera i tributària 367.889,47 € 3,26%
Transferències a altres administracions públiques 296.000,00 € 2,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,49 € 367,76 € 44,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.695.608,22 € 347,03 € 41,56 %
Despeses financeres 90.000,00 € 6,65 € 0,80 %
Transferències corrents 991.032,00 € 73,24 € 8,77 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 544.405,26 € 40,23 € 4,82 %
Total 11.297.204,97 € 834,91 €

Cerca una partida específica