En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

834,91 €
Pressupost per habitant actual: 834,91 €

Pressupost inicial

11,3 M€
Pressupost actual: 11,3 M€

Execució

106% del pressupost actual

Habitants

13.531

Deute

2,84 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 619.405,26 € 2,78%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 719.907,45 € 3,23%
Habitatge i urbanisme 1.157.445,05 € 5,19%
Benestar comunitari 1.250.720,82 € 5,61%
Medi ambient 404.892,18 € 1,82%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.715.435,95 € 7,69%
Foment de l'ocupació 357.226,85 € 1,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 60.000,00 € 0,27%
Educació 524.527,04 € 2,35%
Cultura 354.352,97 € 1,59%
Esport 912.624,11 € 4,09%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 255.838,15 € 1,15%
Altres actuacions de caràcter econòmic 33.982,55 € 0,15%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 606.545,84 € 2,72%
Serveis de caràcter general 1.813.659,39 € 8,13%
Administració financera i tributària 559.900,89 € 2,51%
Transferències a altres administracions públiques 372.582,02 € 1,67%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,42 € 367,76 € 21,63 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.901.071,08 € 362,21 € 21,30 %
Despeses financeres 93.362,07 € 6,90 € 0,41 %
Transferències corrents 1.138.910,76 € 84,17 € 4,95 %
Inversions reals 16.500,00 € 1,22 € 0,07 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 587.615,76 € 43,43 € 2,55 %
Total 11.297.204,97 € 834,91 €

Cerca una partida específica