En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

844,96 €
Pressupost per habitant actual: 844,96 €

Pressupost inicial

11,46 M€
Pressupost actual: 11,46 M€

Execució

99% del pressupost actual

Habitants

13.563

Deute

3,04 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 619.405,26 € 5,40%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 846.038,74 € 7,38%
Habitatge i urbanisme 1.266.083,14 € 11,05%
Benestar comunitari 1.184.028,50 € 10,33%
Medi ambient 347.146,85 € 3,03%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.722.239,34 € 15,03%
Foment de l'ocupació 263.082,72 € 2,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 60.000,00 € 0,52%
Educació 424.205,08 € 3,70%
Cultura 359.349,85 € 3,14%
Esport 904.996,95 € 7,90%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 261.402,26 € 2,28%
Altres actuacions de caràcter econòmic 33.982,55 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 595.423,56 € 5,20%
Serveis de caràcter general 1.908.947,56 € 16,66%
Administració financera i tributària 367.889,47 € 3,21%
Transferències a altres administracions públiques 296.000,00 € 2,58%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
107%
Despesa
99%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,49 € 366,89 € 43,42 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.695.608,22 € 346,21 € 40,97 %
Despeses financeres 90.000,00 € 6,64 € 0,79 %
Transferències corrents 991.032,00 € 73,07 € 8,65 %
Inversions reals 163.016,86 € 12,02 € 1,42 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 544.405,26 € 40,14 € 4,75 %
Total 11.460.221,83 € 844,96 €

Cerca una partida específica