En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

868,94 €
Pressupost per habitant actual: 868,94 €

Pressupost inicial

11,78 M€
Pressupost actual: 11,78 M€

Execució

102% del pressupost actual

Habitants

13.553

Deute

1,45 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 547.749,65 € 4,65%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 714.957,65 € 6,07%
Habitatge i urbanisme 1.140.876,25 € 9,69%
Benestar comunitari 1.253.946,70 € 10,65%
Medi ambient 404.507,23 € 3,43%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.743.416,73 € 14,80%
Foment de l'ocupació 397.587,85 € 3,38%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 55.000,00 € 0,47%
Educació 512.204,48 € 4,35%
Cultura 343.134,17 € 2,91%
Esport 997.707,74 € 8,47%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 219.356,28 € 1,86%
Altres actuacions de caràcter econòmic 34.382,55 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 603.244,84 € 5,12%
Serveis de caràcter general 1.994.399,53 € 16,94%
Administració financera i tributària 441.689,07 € 3,75%
Transferències a altres administracions públiques 372.582,02 € 3,16%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
106%
Despesa
102%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.870.166,63 € 137,99 € 15,88 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.068.275,00 € 152,61 € 17,56 %
Transferències corrents 6.753.600,11 € 498,31 € 57,35 %
Ingressos patrimonials 1.079.701,00 € 79,67 € 9,17 %
Total 11.776.742,74 € 868,94 €

Cerca una partida específica