En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

866,93 €
Pressupost per habitant actual: 866,93 €

Pressupost inicial

11,71 M€
Pressupost actual: 11,71 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

13.502

Deute

1,96 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 508.230,66 € 4,34%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 745.408,90 € 6,37%
Habitatge i urbanisme 776.866,47 € 6,64%
Benestar comunitari 1.264.582,52 € 10,80%
Medi ambient 403.259,07 € 3,45%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.951.838,12 € 16,67%
Foment de l'ocupació 430.147,95 € 3,67%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 66.061,49 € 0,56%
Educació 389.497,03 € 3,33%
Cultura 312.776,85 € 2,67%
Esport 1.221.216,19 € 10,43%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 309.326,10 € 2,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 8.651,76 € 0,07%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 542.567,05 € 4,64%
Serveis de caràcter general 2.092.891,76 € 17,88%
Administració financera i tributària 375.053,89 € 3,20%
Transferències a altres administracions públiques 306.932,02 € 2,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.896.000,00 € 140,42 € 16,20 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.092.950,00 € 155,01 € 17,88 %
Transferències corrents 6.657.057,83 € 493,04 € 56,87 %
Ingressos patrimonials 1.054.300,00 € 78,08 € 9,01 %
Total 11.705.307,83 € 866,93 €