En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

866,93 €
Pressupost per habitant actual: 866,93 €

Pressupost inicial

11,71 M€
Pressupost actual: 11,71 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

13.502

Deute

1,96 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 508.230,66 € 4,34%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 745.408,90 € 6,37%
Habitatge i urbanisme 776.866,47 € 6,64%
Benestar comunitari 1.264.582,52 € 10,80%
Medi ambient 403.259,07 € 3,45%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.951.838,12 € 16,67%
Foment de l'ocupació 430.147,95 € 3,67%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 66.061,49 € 0,56%
Educació 389.497,03 € 3,33%
Cultura 312.776,85 € 2,67%
Esport 1.221.216,19 € 10,43%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 309.326,10 € 2,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 8.651,76 € 0,07%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 542.567,05 € 4,64%
Serveis de caràcter general 2.092.891,76 € 17,88%
Administració financera i tributària 375.053,89 € 3,20%
Transferències a altres administracions públiques 306.932,02 € 2,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
109%
Despesa
105%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,42 € 368,55 € 42,51 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.827.651,73 € 357,55 € 41,24 %
Despeses financeres 88.667,25 € 6,57 € 0,76 %
Transferències corrents 1.325.767,02 € 98,19 € 11,33 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 487.063,41 € 36,07 € 4,16 %
Total 11.705.307,83 € 866,93 €