Cultura

Pressupost inicial / hab.

35,96 €

Pressupost inicial

482.487,08 €

% execució

No disp.
L'any passat 88,25 %

% sobre el total del press.

3,75 %

Mitjana despesa provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,83% 71.550,85 €
Biblioteques i arxius 29,48% 142.245,39 €
Museus i arts plàstiques 18,45% 89.000 €
Promoció cultural 5,63% 27.160 €
Lleure i temps lliure 14,05% 67.780,84 €
Festes populars i celebracions 17,57% 84.750 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,61% 171.797,08 €
Despeses corrents en béns i serveis 49,06% 236.690 €
Transferències corrents 4,97% 24.000 €
Inversions reals 10,36% 50.000 €