En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

926,92 €
Pressupost per habitant actual: 926,92 €

Pressupost inicial

12,43 M€
Pressupost actual: 12,43 M€

Execució

99% del pressupost actual

Habitants

13.415

Deute

134.505 €

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 33.000,00 € 0,13%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 957.546,16 € 3,86%
Habitatge i urbanisme 1.487.471,55 € 5,99%
Benestar comunitari 1.247.963,41 € 5,02%
Medi ambient 471.380,38 € 1,90%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.893.286,99 € 7,62%
Foment de l'ocupació 280.301,40 € 1,13%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 58.800,00 € 0,24%
Educació 261.903,42 € 1,05%
Cultura 427.466,81 € 1,72%
Esport 943.678,23 € 3,80%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 347.471,24 € 1,40%
Altres actuacions de caràcter econòmic 27.947,42 € 0,11%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 628.150,83 € 2,53%
Serveis de caràcter general 2.520.630,62 € 10,15%
Administració financera i tributària 496.182,15 € 2,00%
Transferències a altres administracions públiques 351.432,53 € 1,41%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
110%
Despesa
99%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.255.000,00 € 168,10 € 9,07 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,02 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.102.600,00 € 156,73 € 8,46 %
Transferències corrents 6.853.013,14 € 510,85 € 27,56 %
Ingressos patrimonials 1.220.000,00 € 90,94 € 4,91 %
Total 12.434.613,14 € 926,92 €

Cerca una partida específica