En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.833,13 €
Pressupost per habitant actual: 1.833,13 €

Pressupost inicial

25,12 M€
Pressupost actual: 25,12 M€

Execució

55% del pressupost actual

Habitants

13.703,0

Deute

3,18 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 615.312,97 € 2,51%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.056.893,34 € 4,31%
Habitatge i urbanisme 1.796.436,89 € 7,33%
Benestar comunitari 1.133.458,96 € 4,63%
Medi ambient 426.621,03 € 1,74%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.577.555,31 € 6,44%
Foment de l'ocupació 270.392,24 € 1,10%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 75.115,00 € 0,31%
Educació 457.807,41 € 1,87%
Cultura 574.741,48 € 2,35%
Esport 846.418,78 € 3,45%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 254.248,96 € 1,04%
Altres actuacions de caràcter econòmic 57.792,84 € 0,24%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 648.148,18 € 2,65%
Serveis de caràcter general 2.143.265,71 € 8,75%
Administració financera i tributària 336.858,87 € 1,37%
Transferències a altres administracions públiques 288.611,88 € 1,18%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
113%
Despesa
55%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.625.733,94 € 118,64 € 12,94 %
Impostos indirectes 65.000,00 € 4,74 € 0,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.174.661,27 € 158,70 € 17,31 %
Transferències corrents 6.809.072,29 € 496,90 € 54,21 %
Ingressos patrimonials 1.549.212,35 € 113,06 € 12,33 %
Actius financers 30.000,00 € 2,19 € 0,24 %
Passius financers 306.000,00 € 22,33 € 2,44 %
Total 12.559.679,85 € 916,56 €

Cerca una partida específica