En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

863,62 €
Pressupost per habitant actual: 863,62 €

Pressupost inicial

11,78 M€
Pressupost actual: 11,78 M€

Execució

117% del pressupost actual

Habitants

13.643

Deute

4,02 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 603.719,23 € 5,12%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 866.749,76 € 7,36%
Habitatge i urbanisme 1.433.533,22 € 12,17%
Benestar comunitari 1.181.261,62 € 10,03%
Medi ambient 387.805,47 € 3,29%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.666.751,80 € 14,15%
Foment de l'ocupació 257.269,99 € 2,18%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 74.725,00 € 0,63%
Educació 423.049,68 € 3,59%
Cultura 440.061,25 € 3,73%
Esport 827.822,26 € 7,03%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 264.874,24 € 2,25%
Altres actuacions de caràcter econòmic 56.498,99 € 0,48%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 619.782,73 € 5,26%
Serveis de caràcter general 2.061.868,37 € 17,50%
Administració financera i tributària 325.657,95 € 2,76%
Transferències a altres administracions públiques 291.000,00 € 2,47%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
114%
Despesa
117%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.583.300,00 € 116,05 € 13,44 %
Impostos indirectes 95.000,00 € 6,96 € 0,81 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.979.251,00 € 145,07 € 16,80 %
Transferències corrents 6.649.077,56 € 487,36 € 56,43 %
Ingressos patrimonials 1.475.802,00 € 108,17 € 12,53 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 11.782.431,56 € 863,62 €

Cerca una partida específica