Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

505,22 €

Pressupost inicial

6,78 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 6,78 M€

% sobre el total del press.

52,73 %

Mitjana ingrés provincial

7,7 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 42,52% 2,88 M€
De comunitats autònomes 55,23% 3,74 M€
D'entitats locals 2,26% 153.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.