En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

No disp.

Pressupost inicial

No disp.

Execució

No disp.
En 2021 va ser un %

Habitants

13.415
* dades del 2020

Deute

134.505 €
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 893.590,26 € 6,93%
Habitatge i urbanisme 1.887.782,14 € 14,64%
Benestar comunitari 1.462.032,62 € 11,34%
Medi ambient 532.398,11 € 4,13%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 2.124.353,48 € 16,48%
Foment de l'ocupació 228.879,91 € 1,78%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 57.500,00 € 0,45%
Educació 160.684,21 € 1,25%
Cultura 426.245,83 € 3,31%
Esport 804.026,18 € 6,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 398.949,00 € 3,09%
Altres actuacions de caràcter econòmic 29.307,39 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 593.225,50 € 4,60%
Serveis de caràcter general 2.426.376,91 € 18,82%
Administració financera i tributària 478.250,23 € 3,71%
Transferències a altres administracions públiques 387.002,00 € 3,00%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.310.000,00 € 172,20 € 17,87 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.013.264,88 € 150,08 € 15,58 %
Transferències corrents 7.358.338,89 € 548,52 € 56,94 %
Ingressos patrimonials 1.238.000,00 € 92,28 € 9,58 %
Total 0,00 €

Cerca una partida específica