En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.019,16 €
Pressupost per habitant actual: 1.019,16 €

Pressupost inicial

13,42 M€
Pressupost actual: 13,42 M€

Execució

No disp.
El 2022 va ser un %

Habitants

13.163
* dades del 2022

Deute

260.148 €
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 33.000,00 € 0,25%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.007.869,80 € 7,51%
Habitatge i urbanisme 1.946.607,27 € 14,51%
Benestar comunitari 1.489.034,63 € 11,10%
Medi ambient 511.555,11 € 3,81%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 2.276.913,42 € 16,97%
Foment de l'ocupació 241.645,05 € 1,80%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 48.500,00 € 0,36%
Educació 164.774,44 € 1,23%
Cultura 455.350,76 € 3,39%
Esport 857.257,21 € 6,39%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 394.269,56 € 2,94%
Altres actuacions de caràcter econòmic 28.051,92 € 0,21%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 604.275,13 € 4,50%
Serveis de caràcter general 2.461.325,37 € 18,35%
Administració financera i tributària 467.937,24 € 3,49%
Transferències a altres administracions públiques 426.781,19 € 3,18%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.329.000,00 € 176,94 € 17,36 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.124.449,00 € 161,40 € 15,84 %
Transferències corrents 7.819.698,10 € 594,07 € 58,29 %
Ingressos patrimonials 1.138.000,00 € 86,45 € 8,48 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 13.415.148,10 € 1.019,16 €

Cerca una partida específica