En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

924,23 €
Pressupost per habitant actual: 924,23 €

Pressupost inicial

12,4 M€
Pressupost actual: 12,4 M€

Execució

No disp.
En 2020 va ser un 99 %

Habitants

13.415
* dades del 2020

Deute

134.505 €
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 33.000,00 € 0,27%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 909.162,00 € 7,33%
Habitatge i urbanisme 1.764.783,32 € 14,23%
Benestar comunitari 1.424.800,55 € 11,49%
Medi ambient 465.504,62 € 3,75%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.986.070,67 € 16,02%
Foment de l'ocupació 190.096,17 € 1,53%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 55.800,00 € 0,45%
Educació 154.770,13 € 1,25%
Cultura 281.267,90 € 2,27%
Esport 855.187,84 € 6,90%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.584,85 € 3,09%
Altres actuacions de caràcter econòmic 28.309,75 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 634.331,50 € 5,12%
Serveis de caràcter general 2.343.995,30 € 18,91%
Administració financera i tributària 480.756,47 € 3,88%
Transferències a altres administracions públiques 408.069,27 € 3,29%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.301.000,00 € 171,52 € 18,56 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.981.085,68 € 147,68 € 15,98 %
Transferències corrents 6.879.404,66 € 512,81 € 55,49 %
Ingressos patrimonials 1.233.000,00 € 91,91 € 9,94 %
Total 12.398.490,34 € 924,23 €

Cerca una partida específica