Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

49,87 €

Pressupost inicial

669.083,87 €

% execució

No disp.
L'any passat 103,43 %

% sobre el total del press.

5,21 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 13,00% 86.951,08 €
Comerç 87,00% 582.132,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,05% 167.618,66 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,34% 216.374,76 €
Transferències corrents 0,67% 4.500 €
Inversions reals 41,94% 280.590,45 €