En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

940,85 €
Pressupost per habitant actual: 940,85 €

Pressupost inicial

12,59 M€
Pressupost actual: 12,59 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

13.380

Deute

166.762 €

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.800,00 € 0,14%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 899.479,10 € 7,15%
Habitatge i urbanisme 1.681.403,87 € 13,36%
Benestar comunitari 1.253.371,78 € 9,96%
Medi ambient 647.961,94 € 5,15%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.981.391,23 € 15,74%
Foment de l'ocupació 224.715,32 € 1,79%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 58.800,00 € 0,47%
Educació 238.897,89 € 1,90%
Cultura 402.595,07 € 3,20%
Esport 1.057.147,98 € 8,40%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 292.458,84 € 2,32%
Altres actuacions de caràcter econòmic 27.362,33 € 0,22%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 586.519,09 € 4,66%
Serveis de caràcter general 2.467.919,15 € 19,60%
Administració financera i tributària 418.984,60 € 3,33%
Transferències a altres administracions públiques 331.823,53 € 2,64%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
106%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.563.334,32 € 415,79 € 44,19 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.912.987,91 € 367,19 € 39,03 %
Despeses financeres 17.500,00 € 1,31 € 0,14 %
Transferències corrents 1.361.448,80 € 101,75 € 10,81 %
Fons de contingència i altres imprevistos 73.500,00 € 5,49 € 0,58 %
Inversions reals 642.060,69 € 47,99 € 5,10 %
Passius financers 17.800,00 € 1,33 € 0,14 %
Total 12.588.631,72 € 940,85 €