En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

940,85 €
Pressupost per habitant actual: 940,85 €

Pressupost inicial

12,59 M€
Pressupost actual: 12,59 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

13.380

Deute

166.762 €

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Badia del Vallés

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.800,00 € 0,14%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 899.479,10 € 7,15%
Habitatge i urbanisme 1.681.403,87 € 13,36%
Benestar comunitari 1.253.371,78 € 9,96%
Medi ambient 647.961,94 € 5,15%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.981.391,23 € 15,74%
Foment de l'ocupació 224.715,32 € 1,79%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 58.800,00 € 0,47%
Educació 238.897,89 € 1,90%
Cultura 402.595,07 € 3,20%
Esport 1.057.147,98 € 8,40%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 292.458,84 € 2,32%
Altres actuacions de caràcter econòmic 27.362,33 € 0,22%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 586.519,09 € 4,66%
Serveis de caràcter general 2.467.919,15 € 19,60%
Administració financera i tributària 418.984,60 € 3,33%
Transferències a altres administracions públiques 331.823,53 € 2,64%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal.

Ingressos
106%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.155.000,00 € 161,06 € 17,12 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.054.884,24 € 153,58 € 16,32 %
Transferències corrents 6.687.442,18 € 499,81 € 53,12 %
Ingressos patrimonials 1.045.244,61 € 78,12 € 8,30 %
Transferències de capital 485.429,00 € 36,28 € 3,86 %
Passius financers 156.631,69 € 11,71 € 1,24 %
Total 12.588.631,72 € 940,85 €

Cerca una partida específica