Esport

Pressupost inicial / hab.

87,15 €

Pressupost inicial

1,17 M€

% execució

No disp.
L'any passat 96,36 %

% sobre el total del press.

9,10 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,97% 69.753,49 €
Promoció i foment de l'esport 1,28% 15.000 €
Instal·lacions esportives 92,75% 1,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,84% 395.698,97 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,88% 723.600 €
Inversions reals 4,28% 50.000 €