Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

25,90 €

Pressupost inicial

347.471,24 €

% execució

144,18 %
Despesa real són 501.000,08 €

% sobre el total del press.

2,79 %

Mitjana despesa provincial

1,48 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 25,49% 88.587,48 €
Comerç 74,51% 258.883,76 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,31% 188.713,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,39% 154.257,68 €
Transferències corrents 1,30% 4.500 €