Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

36,99 €

Pressupost inicial

496.182,15 €

% execució

80,17 %
Despesa real són 397.769,21 €

% sobre el total del press.

3,99 %

Mitjana despesa provincial

2,83 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 72,69% 360.682,15 €
Gestió del patrimoni 21,56% 107.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 5,74% 28.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,04% 263.182,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,21% 204.500 €
Despeses financeres 5,74% 28.500 €