Cultura

Pressupost inicial / hab.

31,86 €

Pressupost inicial

427.466,81 €

% execució

71,36 %
Despesa real són 305.052,08 €

% sobre el total del press.

3,44 %

Mitjana despesa provincial

2,73 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 19,71% 84.250,57 €
Biblioteques i arxius 28,37% 121.269,09 €
Museus i arts plàstiques 2,76% 11.800 €
Promoció cultural 6,08% 26.000 €
Lleure i temps lliure 13,44% 57.447,15 €
Festes populars i celebracions 29,64% 126.700 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,64% 199.366,81 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,90% 179.100 €
Transferències corrents 11,46% 49.000 €