Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

25,95 €

Pressupost inicial

349.496,03 €

% execució

98,68 %
Despesa real són 344.875,13 €

% sobre el total del press.

2,87 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 72,67% 253.996,03 €
Gestió del patrimoni 20,89% 73.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 6,44% 22.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,95% 188.546,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,61% 138.450 €
Despeses financeres 6,44% 22.500 €