Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

173,19 €

Pressupost inicial

2,33 M€

% execució

105,06 %
Despesa real són 2,45 M€

% sobre el total del press.

19,18 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 70,17% 1,64 M€
Participació ciutadana 1,63% 38.062,39 €
Atenció als ciutadans 8,58% 200.154,45 €
Comunicacions internes 19,61% 457.367,61 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,24% 1,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,55% 1,02 M€
Transferències corrents 0,22% 5.050 €
Actius financers 0,00% 1 €