Cultura

Pressupost inicial / hab.

29,93 €

Pressupost inicial

403.049,61 €

% execució

88,25 %
Despesa real són 355.678,38 €

% sobre el total del press.

3,31 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 24,51% 98.782,8 €
Biblioteques i arxius 35,64% 143.656,84 €
Museus i arts plàstiques 7,59% 30.580 €
Promoció cultural 4,07% 16.400 €
Lleure i temps lliure 15,29% 61.629,97 €
Festes populars i celebracions 12,90% 52.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,43% 175.029,61 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,99% 217.620 €
Transferències corrents 2,58% 10.400 €