Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

499,28 €

Pressupost inicial

6,76 M€

% execució

108,91 %
Ingrés real són 7,36 M€

% sobre el total del press.

58,95 %

Mitjana ingrés provincial

10,69 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 40,91% 2,76 M€
De comunitats autònomes 55,52% 3,75 M€
D'entitats locals 3,56% 240.640 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.