Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,49 € 367,76 € 44,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.695.608,22 € 347,03 € 41,56 %
Despeses financeres 90.000,00 € 6,65 € 0,80 %
Transferències corrents 991.032,00 € 73,24 € 8,77 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 544.405,26 € 40,23 € 4,82 %
Total 11.297.204,97 € 834,91 €

Cerca una partida específica