Cultura

Pressupost inicial / hab.

26,19 €

Pressupost inicial

354.352,97 €

% execució

100,63 %
Despesa real són 356.583,93 €

% sobre el total del press.

3,14 %

Mitjana despesa provincial

1,52 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 41,98% 148.768,83 €
Promoció cultural 17,10% 60.598,18 €
Lleure i temps lliure 21,58% 76.485,96 €
Festes populars i celebracions 19,33% 68.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,11% 163.394,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 54,03% 191.455,84 €
Transferències corrents 1,27% 4.500 €