Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

41,38 €

Pressupost inicial

559.900,89 €

% execució

82,75 %
Despesa real són 463.308,1 €

% sobre el total del press.

4,96 %

Mitjana despesa provincial

1,47 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 47,49% 265.922,15 €
Gestió del patrimoni 40,54% 226.978,74 €
Gestió del deute i de la tresoreria 11,97% 67.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,82% 161.387,47 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,20% 191.502 €
Despeses financeres 2,68% 15.000 €