Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

141,11 €

Pressupost inicial

1,9 M€

% execució

105,74 %
Despesa real són 2,01 M€

% sobre el total del press.

15,95 %

Mitjana despesa provincial

2,87 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 1,9 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,72% 774.695,22 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,21% 251.383 €
Transferències corrents 46,07% 876.424 €