Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

167,19 €

Pressupost inicial

2,25 M€

% execució

100,52 %
Despesa real són 2,27 M€

% sobre el total del press.

18,90 %

Mitjana despesa provincial

3,59 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 74,75% 1,68 M€
Participació ciutadana 1,82% 41.044,78 €
Atenció als ciutadans 8,55% 192.739,09 €
Comunicacions internes 14,88% 335.355,26 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,34% 1,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,44% 911.630,68 €
Transferències corrents 0,22% 4.950,44 €
Actius financers 0,00% 1 €