Cultura

Pressupost inicial / hab.

26,21 €

Pressupost inicial

353.298,09 €

% execució

99,38 %
Despesa real són 351.093,45 €

% sobre el total del press.

2,96 %

Mitjana despesa provincial

1,82 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 16,22% 57.315,7 €
Biblioteques i arxius 36,60% 129.313,99 €
Museus i arts plàstiques 11,67% 41.225 €
Promoció cultural 1,92% 6.800 €
Lleure i temps lliure 14,87% 52.543,4 €
Festes populars i celebracions 18,71% 66.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,20% 166.771,09 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,72% 172.127 €
Transferències corrents 4,08% 14.400 €