Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.339.428,05 € 391,37 € 45,32 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.844.055,28 € 355,06 € 41,11 %
Despeses financeres 42.000,00 € 3,08 € 0,36 %
Transferències corrents 958.229,00 € 70,24 € 8,13 %
Actius financers 25.000,00 € 1,83 € 0,21 %
Passius financers 573.719,23 € 42,05 € 4,87 %
Total 11.782.431,56 € 863,62 €

Cerca una partida específica