Cultura

Pressupost inicial / hab.

32,26 €

Pressupost inicial

440.061,25 €

% execució

248,70 %
Despesa real són 1,09 M€

% sobre el total del press.

3,73 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 40,57% 178.542,99 €
Promoció cultural 13,87% 61.045,59 €
Lleure i temps lliure 17,60% 77.472,67 €
Festes populars i celebracions 27,95% 123.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,76% 161.761,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 58,88% 259.100 €
Transferències corrents 4,36% 19.200 €