Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

184,45 €

Pressupost inicial

2,47 M€

% execució

95,54 %
Despesa real són 2,36 M€

% sobre el total del press.

19,60 %

Mitjana despesa provincial

3,97 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 73,18% 1,81 M€
Participació ciutadana 1,99% 49.220,29 €
Atenció als ciutadans 9,09% 224.423,12 €
Comunicacions internes 15,73% 388.143,46 €
Imprevistos i funcions no classificades 2,98% 73.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,37% 1,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,05% 1,11 M€
Transferències corrents 0,06% 1.600 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,98% 73.500 €
Inversions reals 1,54% 37.920,35 €