Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.155.000,00 € 161,06 € 17,12 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.054.884,24 € 153,58 € 16,32 %
Transferències corrents 6.687.442,18 € 499,81 € 53,12 %
Ingressos patrimonials 1.045.244,61 € 78,12 € 8,30 %
Transferències de capital 485.429,00 € 36,28 € 3,86 %
Passius financers 156.631,69 € 11,71 € 1,24 %
Total 12.588.631,72 € 940,85 €