Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

52,75 €

Pressupost inicial

714.957,65 €

% execució

101,76 %
Despesa real són 727.530,09 €

% sobre el total del press.

6,07 %

Mitjana despesa provincial

2,71 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 100,00% 714.956,65 €
Mobilitat urbana 0,00% 1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 94,49% 675.552,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,51% 39.405 €