Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

128,64 €

Pressupost inicial

1,74 M€

% execució

99,17 %
Despesa real són 1,73 M€

% sobre el total del press.

14,80 %

Mitjana despesa provincial

2,68 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 39,42% 687.237,15 €
Assistència social primària 57,97% 1,01 M€
Promoció social 2,31% 40.251,27 €
Assistència a persones dependents 0,30% 5.291 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,00% 732.237,73 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,49% 270.074 €
Transferències corrents 42,51% 741.105 €