Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

62,38 €

Pressupost inicial

846.038,74 €

% execució

96,16 %
Despesa real són 813.508,66 €

% sobre el total del press.

7,38 %

Mitjana despesa provincial

2,35 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 100,00% 846.038,74 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 93,98% 795.138,74 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,80% 49.100 €
Transferències corrents 0,21% 1.800 €