Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

126,98 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% execució

93,16 %
Despesa real són 1,6 M€

% sobre el total del press.

15,03 %

Mitjana despesa provincial

2,39 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 32,77% 564.425,76 €
Assistència social primària 63,34% 1,09 M€
Promoció social 3,40% 58.613,83 €
Assistència a persones dependents 0,48% 8.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,03% 792.734,37 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,47% 335.273,97 €
Transferències corrents 34,39% 592.231 €
Inversions reals 0,12% 2.000 €