Cultura

Pressupost inicial / hab.

26,49 €

Pressupost inicial

359.349,85 €

% execució

94,64 %
Despesa real són 340.079,84 €

% sobre el total del press.

3,14 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 44,62% 160.326,3 €
Promoció cultural 12,65% 45.445,59 €
Lleure i temps lliure 20,48% 73.577,96 €
Festes populars i celebracions 22,26% 80.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,47% 163.394,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,28% 191.455,84 €
Transferències corrents 1,25% 4.500 €