Cultura

Pressupost inicial / hab.

41,94 €

Pressupost inicial

574.741,48 €

% execució

99,17 %
Despesa real són 569.956,25 €

% sobre el total del press.

2,29 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 32,10% 184.497,34 €
Promoció cultural 17,27% 99.248,12 €
Lleure i temps lliure 26,53% 152.496,02 €
Festes populars i celebracions 24,10% 138.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,83% 246.167,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,09% 299.374 €
Transferències corrents 5,08% 29.200 €