Cultura

Pressupost inicial / hab.

23,17 €

Pressupost inicial

312.776,85 €

% execució

101,96 %
Despesa real són 318.910,42 €

% sobre el total del press.

2,67 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 15,71% 49.149,72 €
Biblioteques i arxius 40,16% 125.623,77 €
Museus i arts plàstiques 9,85% 30.800 €
Promoció cultural 1,85% 5.800 €
Lleure i temps lliure 11,29% 35.303,36 €
Festes populars i celebracions 21,13% 66.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,11% 166.106,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,29% 132.270 €
Transferències corrents 4,60% 14.400 €