Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.896.000,00 € 140,42 € 16,20 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.092.950,00 € 155,01 € 17,88 %
Transferències corrents 6.657.057,83 € 493,04 € 56,87 %
Ingressos patrimonials 1.054.300,00 € 78,08 € 9,01 %
Total 11.705.307,83 € 866,93 €