Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.795.000,00 € 132,66 € 7,75 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,02 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.095.291,89 € 154,85 € 9,04 %
Transferències corrents 6.755.787,05 € 499,28 € 29,15 %
Ingressos patrimonials 1.062.540,15 € 78,53 € 4,59 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 11.460.221,83 € 846,96 €

Cerca una partida específica