Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 6.017.513,89 € 454,91 € 46,56 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.407.368,88 € 408,78 € 41,84 %
Despeses financeres 19.000,00 € 1,44 € 0,15 %
Transferències corrents 1.336.721,00 € 101,05 € 10,34 %
Fons de contingència i altres imprevistos 110.000,00 € 8,32 € 0,85 %
Passius financers 33.000,00 € 2,49 € 0,26 %
Total 12.923.603,77 € 981,81 €

Cerca una partida específica