Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 6.387.028,94 € 485,23 € 47,61 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.416.200,97 € 411,47 € 40,37 %
Despeses financeres 19.000,00 € 1,44 € 0,14 %
Transferències corrents 1.429.918,19 € 108,63 € 10,66 %
Fons de contingència i altres imprevistos 120.000,00 € 9,12 € 0,89 %
Actius financers 10.000,00 € 0,76 € 0,07 %
Passius financers 33.000,00 € 2,51 € 0,25 %
Total 13.415.148,10 € 1.019,16 €

Cerca una partida específica