Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

556,27 €

Pressupost inicial

7,36 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

56,94 %

Mitjana ingrés provincial

5,13 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 45,32% 3,33 M€
De comunitats autònomes 52,95% 3,9 M€
D'entitats locals 1,73% 127.565 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.