Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.631.697,22 € 419,81 € 45,42 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.233.315,59 € 390,11 € 42,21 %
Despeses financeres 19.000,00 € 1,42 € 0,15 %
Transferències corrents 1.413.977,53 € 105,40 € 11,40 %
Fons de contingència i altres imprevistos 60.000,00 € 4,47 € 0,48 %
Actius financers 7.500,00 € 0,56 € 0,06 %
Passius financers 33.000,00 € 2,46 € 0,27 %
Total 12.398.490,34 € 937,29 €

Cerca una partida específica