Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.301.000,00 € 173,95 € 18,56 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.981.085,68 € 149,76 € 15,98 %
Transferències corrents 6.879.404,66 € 520,06 € 55,49 %
Ingressos patrimonials 1.233.000,00 € 93,21 € 9,94 %
Total 12.398.490,34 € 937,29 €

Cerca una partida específica