Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.720.395,12 € 426,42 € 23,00 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.093.108,91 € 379,66 € 20,48 %
Despeses financeres 28.500,00 € 2,12 € 0,11 %
Transferències corrents 1.452.612,53 € 108,28 € 5,84 %
Fons de contingència i altres imprevistos 106.996,58 € 7,98 € 0,43 %
Passius financers 33.000,00 € 2,46 € 0,13 %
Total 12.434.613,14 € 926,92 €

Cerca una partida específica