Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,42 € 367,76 € 21,63 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.901.071,08 € 362,21 € 21,30 %
Despeses financeres 93.362,07 € 6,90 € 0,41 %
Transferències corrents 1.138.910,76 € 84,17 € 4,95 %
Inversions reals 16.500,00 € 1,22 € 0,07 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 587.615,76 € 43,43 € 2,55 %
Total 11.297.204,97 € 834,91 €

Cerca una partida específica