Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

512,81 €

Pressupost inicial

6,88 M€

% execució

No disp.
L'any passat 115,73 %

% sobre el total del press.

55,49 %

Mitjana ingrés provincial

7,99 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 43,94% 3,02 M€
De comunitats autònomes 53,99% 3,71 M€
D'entitats locals 2,08% 142.802,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.